This project is read-only.
1
Vote

Quản lý link quảng cáo trên fontend

description

Sử dụng javascript hoặc phương pháp khác để quản lý link quảng cáo trên fontend. (Kiểm soát link redirec đến các trang đích của quảng cáo trong code action).
  • Link được quản lý từ phía admin
  • Kiểm soát việc redirec của cá flash quảng cáo

comments