This project is read-only.
1
Vote

Nhập tin tức hang loạt từ file Excel

description

Mô tả : tin tức (hoặc các bản tin) chứa trong file excel theo mẫu.
Amin lựa chọn file chứa tin cần đăng website sẽ khớp mẫu check các thông tin    trong từng record. Kiểm tra sự trùng lặp của tin.Đưa danh sách các tin cần đăng ra GridView . Amdin lựa chọn các tin muốn đăng và lưu vào DB.
 
Lưu ý : Lựa chọn tin tức trong gridview dùng checkbox và lưu cả danh sách

comments