This project is read-only.
1
Vote

Mục tiêu

description

ECommercer là bộ CMS áp dụng cho các website dạng: Tin tức(Quản lý tin tức như các trang dao vặt), website quảng bá(Thông tin về Công ty, Cửa hàng,Tổ chức ,..), Website thương mại điện tử (Bán hàng cơ bản).
 • Modul tin tức : Cho phép đăng tin từ admin đối với các site quảng bá(Website giới thiệu công ty , tổ chức, sản phẩm)
   Cho phép đăng tin từ phía Customer (User) đối với các site đăng tin (Dao vặt, mua rẻ,...)
   Cho phép admin đối với các site đăng tin (Dao vặt , mua rẻ ,...) tổ chức và quản lý sắp sếp tin từ phía User . 
    Phân loại tin (Tin Vip, tin thường,...)
   Có tính năng tự độn cập nhật tin từ các trang tin tức lớn đối với các site đăng tin của các tổ chức.
 • Modul Bán hàng : Cho phép admin đối với các site mua bán dao vặt có thể quản lý hàng hóa (nhập từ nhiều nguồn: Excel,text,..)
    Quản lý giỏ hàng (Nhận các đơn hàng, báo cáo thống kê,...)
    Cho phép User đối với các site mua bán sử dụng chức năng giỏi hàng để tạo đơn hàng
   
 • Modul Account : Sử dụng chung cho các website : phân quyền cho admin,user ; ghi lại log khi admin thực hiện quản lý site
   
 • Modul Tùy chỉnh : Sử dụng chung cho các website : cho phép admin có thể tùy biến site theo dao diện mong muốn.
      Modul này cung cấp khả năng thay đổi giao diện của site fontend nhanh nhất , dễ thực hiện.

comments